تبلیغات
ما آخرالزمانیها - آیا از صبر زینب چیزی به ارث برده ایم ؟

آیا از صبر حضرت زینب چیزی به ارث برده ایم ؟

امشب شب شهادت زینب سلام الله علیها است. بانویی که به صبر و بردباری شهره است . بزرگ انسانی که سخت ترین و دردناکترین صحنه های ظلم به عزیزانش را شاهد بود و لب به اعتراض نگشود . آنچه سبب شد در این شب عزیز به نوشتن این مطلب اقدام کنم این بود که با خود گفتم : آیا ما ذره ای از صبر حضرت زینب را در خود سراغ داریم ؟

آیا از صبر حضرت زینب چیزی به ارث برده ایم ؟

امشب شب شهادت زینب سلام الله علیها است. بانویی که به صبر و بردباری شهره است . بزرگ انسانی که سخت ترین و دردناکترین صحنه های ظلم به عزیزانش را شاهد بود و لب به اعتراض نگشود . آنچه سبب شد در این شب عزیز به نوشتن این مطلب اقدام کنم این بود که با خود گفتم : آیا ما ذره ای از صبر حضرت زینب را در خود سراغ داریم ؟

آیا تحمل رفتارهای عادلانه حضرت ابا صالح را داریم ؟ آیا می توانیم اجرای عدالت را اگر چه به ضرر خود ما باشد مشاهده کنیم و لب به اعتراض و غر زدن نگشائیم ؟

آیا تا به حال خود را آزموده ایم که تا چه حد تاب رفتارهای عدالت ورزانه را داریم ؟ هر چند وقت که قانون جدیدی به تصویبمیرسد هر کدام از ما بسته به حفظ منافع شخصی خود یا  ضدیت آن قانون با منافع خود به همراهی یا مخالفت با آن قانون می ژردازیم . مثلا همین مساله سهمیه بندی بنزین . اگر از ظان دسته آدمها باشیم که به هر بهانه ای از وسیله شخصی استفاده می کنیم داد سخن می دهیم که عجب قانون مسخره ای است و بالعکس اگر خود و اعضای خانواده مان از اتومبیل استفاده نمی کردیم و در عوض همسایه یا فامیلی داشتیم که هر کدام از اعضای آن یک اتومبیل در اختیار داشتند آنوقت از لج آن فامیل و دوست و آشنا هم که شده به به و چه چه سر می دادیم که عجب قانون مناسب و مفیدی وضع کرده اند . حواسمان باشد اگر قضاوتهایمان عادلانهنباشد و حول محور منافع خودی به قضاوت بنشینیم آنوقت بعید میدانم که تاب قضاوتهای عادلانه حضرت مهدی را داشته باشیم . تا دیر نشده بجنبیم و در قضاوتهایمان تجدید نظر اساسی کنیم .....